Nieuws

Scouting Belfeld een veilige (speel)plek voor jeugdleden! 25-08-2020

Kinderen worden in de maatschappij gezien als "zwak" lees gemakkelijk door volwassenen te beïnvloeden.


Daar de afgelopen jaren op veel terreinen bij sport en jeugdverenigingen  allerei misstanden boven water zijn gekomen, is het een goede zaak dat van overheidswege  strenge regelgeving is opgelegd met betrekking tot het samenzijn van volwassenen en jeugdleden in jeugdverenigingen, om zo de zwakkere tegen de sterke te kunnen beschermen.

 

Scouting Belfeld heeft sinds 2011 al een Protocol Grensoverschrijdend Gedrag, hetgeen bij alle stafleden bekend dient te zijn en waarvan in elke speltakkast een exemplaar aanwezig is. Hierin wordt de procedure beschreven die gevolgd dient te worden na het constateren van een incident op het gebied van ongewenst gedrag. Dit Protocol is pas herzien en aangevuld (2020).

Melden van ongewenst gedrag hoeft niet bij de staf zelf, hiervoor zijn 2 Vertrouwenspersonen aangesteld. De stafleden zullen een melder dan ook doorverwijzen naar de Vertrouwenspersonen, om zo een gesprekspartner te kunnen bieden die geen band heeft met betrokkene(n).

Er kan natuurlijk ook rechtstreeks kontakt opgenomen met de vertrouwenspersonen op het mailadres vertrouwenscontact@scoutingbelfeld.nl.

Binnenkort zal op deze website een link worden geplaatst om zo indien nodig een gemakkelijker mogelijkheid tot kontakt tot stand te brengen.

 

Verder hebben we binnen Scouting Belfeld nog een Gedragscode opgezet, deze  legt vast aan welke eisen aan de interactie tussen jeugdlid en staf moet voldoen en welke zaken beslist niet mogen.

Deze Gedragscode zal door elk staflid ondertekend worden.

 

Tenslotte hebben we in het verleden voor al onze staf-, bestuursleden en niet-direkt-leiding-gevenden een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd, waarbij men gescreend wordt op het feit of men in het verleden met justitie in aanraking is geweest wegens strafbare feiten op het gebied van kindermisbruik/mishandeling,   maar ook bij bepaalde functies op fraude.

Voor nieuwe aspirant stafleden geldt  een aannamebeleid waarbij na een gesprek met het aspirantlid eventuele referenties nagevraagd kunnen worden, en natuurlijk ook een verklaring Omtrent het Gedrag wordt aangevraagd. 

 

Deze zaken zorgen er voor dat uw kind binnen Scouting Belfeld in veilige handen is en onbezorgd van de wekelijkse groepsavonden, kampen en andere activiteiten te genieten.

Hebt u vragen dan kunt u kontakt opnemen met voorzitter@scoutingbelfeld.nl

 

 

 

 

Geplaatst door:Ton Schmitz